ASPIRE ASPIRE PRO ASPIRE PRO M/B ASPIRE DST ASPIRE PRO DST ASPIRE PRO D/M
POWER OUTPUT 0.1% THD
2x150W 2x150W 1x160W 4x150W 4x150W 2x160W
2x185W 2x195W 1x270W 4x185W 4x195W 2x270W
N/A N/A 1x400W N/A N/A 2x400W
BRIDGED
1x620W 1x800W N/A 2x620W 2x800W 1x1100W
1x650W 1x840W N/A 2x650W 2x840W 1x1300W
NOT RECOMMENDED N/A N/A NOT RECOMMENDED NOT RECOMMENDED 1x1650W
PARALLEL BRIDGE
12Ω 1x110W N/A N/A 2x110W N/A N/A
1x165W N/A N/A 2x165W N/A N/A
1x200W N/A N/A 2x200W N/A N/A
1x280W N/A N/A 2x280W N/A N/A
1x315W N/A N/A 2x315W N/A N/A
1x400W N/A N/A 2x400W N/A N/A
PARABRIDGE/BRIDGE(4CH)
12Ω 1x760W* N/A N/A 1x760W N/A N/A
1x1080W* N/A N/A 1x1080W N/A N/A
                                                               4Ω  1x1400W* N/A N/A 1x1400W N/A N/A
*   REQUIRES TWO AMPLIFIERS 3Ω 1x1400W* N/A N/A 1x1400W N/A N/A
Signal to Noise Ratio A/Wtd 105dB 105dB 105dB 105dB 105dB 105dB
Input sensitivity 0.3-8v 0.3-8v 0.3-8v 0.3-8v 0.3-8v 0.3-8v
Frequency response (-1dB) 12Hz-100KHz 12Hz-100KHz 12Hz-100KHz 12Hz-100KHz 12Hz-100KHz 12Hz-100KHz
Internal Gain Control (+15dB) (+15dB) (+15dB) (+15dB) (+15dB) (+15dB)
Thermal cut out 80 Deg C 80 Deg C 80 Deg C 80 Deg C 80 Deg C 80 Deg C
Fan Module PCB ** 2 modules required Optional Optional Optional Optional** Optional** Optional**
LED external module port Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Idle current  3 Amps 5 Amps 3 Amps  6 Amps 10 Amps  6 Amps
Internal fuse rating 2 x 25A 2 x 30A 2 x 30A 4 x 25A 4 x 30A 4 x 30A
Phase switch No No Yes No No Yes
Xover No No No No No No
PCB finish Blue/Nickel Black/Gold Black/Gold Blue/Nickel Black/Gold Black/Gold
Dimensions                                Height 64mm 64mm 64mm 64mm 64mm 64mm
Width 378mm 378mm 378mm 730mm 730mm 730mm
Depth 339mm 339mm 339mm 339mm 339mm 339mm
Weight 7.5kg 8.0kg 7.4kg 15kg 16kg 14.8kg